ايران کنکور  
  |  خانه  |  اخبار  |  مقالات  |  همکلاسيها  |  گفتگو  | تماس با ما  |
   مقالات
كتاب‎ درسبد مصرف‎ خانواده‎ جايي‎ ندارد
وزير فرهنگ‎ وارشاد اسلامي‎ در مجمع‎ شوراي‎ عالي‎‎ استانها ازكاهش‎ كتابخوانـي و بي‎‎ رغبتي گروههاي‎ مختلف‎ مردم‎ به‎‎ ويژه نسل‎ جوان‎ به‎‎ كتاب‎ گلايه كرد . به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر,احمد مسجد جامعي‎ گفت‎: متاسفانه‎ كتاب‎ در سبد مصرف‎ خـانـوار كشور جايي‎ ندارد . وي‎ افزود: از وضع‎ كتابخـوانـي‎ در جـامعـه‎ راضي‎ نيستم‎‎ وشوراهاوشهرداريها بايدبه‎ سهم خود در گسترش‎ فرهنگ‎ كتابخـواني‎ كمك‎ كنند. وي‎‎ كتاب‎‎ را رسانه‎ اي سنتي‎ ونويـن‎ و رقيـب قدرتمند ديگر رسـانه‎ هـا خـوانـد و گفـت‎: كتابخانه‎‎ ها ميراث گرانقدرشهرها هستند كه مردم‎ متاسفانه‎‎ كمتر به آنها سر مي‎ زنند. مسجد جامعي‎ با بيان‎ آماري‎ درباره‎‎ استفاده نسل‎ جوان‎ از كتابخانه‎ هـاي‎ عمـومـي‎ كشـور خـاطرنشـان‎‎ كـرد40 : هـزار نفـر تـاكنـون توانسته‎‎ انـد بـا اسـتفـاده از امكـانـات‎ كتابخانه‎‎‎هاي‎ عمومـي‎ بـه دانـشگـاههـا راه يابند و اين‎‎ موفقيت‎‎ اهميت و جايگـاه‎ ايـن مكانهاي‎ فرهنگي‎‎ را دوچندان‎ مي كند. وي‎‎ با اشاره‎‎‎ به جايگاه كتاب‎ در نظام‎ فكري و فرهنگي‎ كشور از ايام‎‎ قـديـم تـاكنـون‎ , تعداد كتابخانه‎هاي‎ عمومي‎ و فعال‎ كشـور را 1600 باب‎ با يك‎ ميليـون‎ و 300 هـزار عضـو اعلام‎‎ كرد و گفت‎: قانون‎ اختصاص‎ نيم درصــد از بودجه‎‎‎‎ سالانه شهرداريها بـه تـوسعـه و تجهيز كتابخانه‎هاي‎ عمومي‎ بسيار ناچيز است‎ و بايد به‎ يك‎ و نيم‎ درصد برسد. مسجـد جـامعـي‎ در ادامـه‎ از نيـت‎ فـرهنگ‎ دوستاني‎‎ كه‎‎ كتابها و كتابخانههـاي‎ شـخصـي خود را وقف‎ عموم‎‎ مردم كرده‎اند تجليل‎ كـرد و افزود: كتابخانه‎ هااز نظر تعـداد مقـام‎ دوم‎ را در ميان‎ موقوفات‎ كشور دارد. گفتني‎‎ است‎ در اجلاس‎ شوراي‎ عالي استـانهـا با حضور وزير فرهنـگ‎ و ارشـاد اسلـامـي‎ , معاون‎ اجتماعي‎ و امور شوراهاي‎ وزير كشـور و دبير كل‎‎ كتابخانه‎هاي‎ عمومي‎ كشور مسـائل كتابخواني‎ و توسعه‎‎ كتابخانههاي‎ كشور بررسي‎ شد.
وب سایت رشد ۲۲ اسفند ۱۳۸۳
   

پارس کليک - موسسه رسانه پرداز پارس. همه حقوق محفوظ است.